Shamans’ mask depicting a bear spirit main content.

Shamans’ mask depicting a bear spirit

Part of Northwest Coast Hall.

Tli_14.2_Shamansmaskbearspirit_hero