Tsujimori, Tatsuki main content.

Tatsuki Tsujimori

Okayama University